E-Course首頁

094-1    094-2    095-1    095-2    096-1    096-2    097-1    097-2    098-1    098-2    099-1    099-2    2011-暑假    100-1    100-2    2012-暑假    101-1    101-2    2013-暑假    102-1    102-2    2014-暑假    103-1    103-2    2015-暑假    104-1    104-2    2016-暑假    105-1    105-2    2017-暑假    106-1    106-2    2018-暑假    107-1    107-2    2019-暑假    108-1    108-2    2020-暑假    109-1    109-2    2021-暑假    110-1    110-2    2022-暑假    111-1    111-2    2023-暑假    112-1    112-2   

 2023 暑假 課程討論區
共 6 門課,4 位教師
開課學院 開課系所 課程名稱 授課教師 學分數
人文學院 英語學系 英語加強班(二) [ 127092 ] 郭馨嬪 0
人文學院 英語學系 英語加強班(二) [ 127093 ] 吳貞芳 0
人文學院 英語學系 英語加強班(四) [ 127094 ] 吳貞芳 0
環境與生態學院 生態暨環境資源學系 學士專題(一) [ 156096 ] 薛怡珍 1
藝術學院 音樂學系 室內樂(二) [ 164449 ] 蔡耿銘 1
藝術學院 音樂學系 室內樂(三) [ 164450 ] 蔡耿銘 1