E-Course首頁

094-1    094-2    095-1    095-2    096-1    096-2    097-1    097-2    098-1    098-2    099-1    099-2    2011-暑假    100-1    100-2    2012-暑假    101-1    101-2    2013-暑假    102-1    102-2    2014-暑假    103-1    103-2    2015-暑假    104-1    104-2    2016-暑假    105-1    105-2    2017-暑假    106-1    106-2    2018-暑假    107-1    107-2    2019-暑假    108-1    108-2    2020-暑假    109-1    109-2    2021-暑假    110-1    110-2    2022-暑假    111-1    111-2    2023-暑假    112-1    112-2   

 2018 暑假 課程討論區
共 9 門課,7 位教師
開課學院 開課系所 課程名稱 授課教師 學分數
人文學院 英語學系 英國文學(一) [ 127103 ] 嚴子陵 2
人文學院 英語學系 英國文學(二) [ 127104 ] 嚴子陵 2
人文學院 英語學系 英語加強班(二) [ 127109 ] 郭馨嬪 0
人文學院 英語學系 英國文學(三) [ 127105 ] 許綬南 2
人文學院 英語學系 英國文學(四) [ 127106 ] 許綬南 2
人文學院 英語學系 英語加強班(四) [ 127108 ] 白惠齡 0
人文學院 英語學系 英語加強班(二) [ 127107 ] 趙冠儀 0
人文學院 英語學系 英語加強班(四) [ 127110 ] 陳怡君 0
環境與生態學院 綠色能源科技學系 普通物理學實驗(二) [ 183074 ] 胡家勝
傅耀賢
1