E-Course首頁

 100 學年度 第 2 學期 英語學系 李一帆教師 英語加強班(二) 課程教材
上課講義
No. 教材名稱 檔案大小 上傳時間
1 聽力練習片段 part 1 5,490 KB 2012-3-22 下午 04:43:41
2 聽力練習片段 part 2 10,173 KB 2012-3-22 下午 04:44:12
3 聽力練習片段 part 3 10,713 KB 2012-3-22 下午 04:44:48
4 聽力練習片段 part 4 15,142 KB 2012-3-22 下午 04:45:15
5 Practice 3 聽力 part 1 5,495 KB 2012-4-23 上午 01:36:17
6 Practice 3 聽力 part 2 9,878 KB 2012-4-23 上午 01:36:37
7 Practice 3 聽力 part 3 9,940 KB 2012-4-23 上午 01:36:57
8 Practice 3 聽力 part 4 14,301 KB 2012-4-23 上午 01:37:18
9 Practice 1 聽力 part 1 5,691 KB 2012-5-9 下午 11:36:07
10 Practice 1 聽力 part 2 9,707 KB 2012-5-9 下午 11:36:30
11 Practice 1 聽力 part 3 10,156 KB 2012-5-9 下午 11:36:51
12 Practice 1 聽力 part 4 14,666 KB 2012-5-9 下午 11:37:42
13 Practice 5 聽力 part 1 5,583 KB 2012-5-9 下午 11:38:17
14 Practice 5 聽力 part 2 9,769 KB 2012-5-9 下午 11:38:49
15 Practice 5 聽力 part 3 10,480 KB 2012-5-9 下午 11:39:44
16 Practice 5 聽力 part 4 14,037 KB 2012-5-9 下午 11:40:23
17 Practice 6 聽力 part 1 5,538 KB 2012-5-9 下午 11:41:13
18 Practice 6 聽力 part 2 9,345 KB 2012-5-9 下午 11:42:32
19 Practice 6 聽力 part 3 10,061 KB 2012-5-9 下午 11:43:08
20 Practice 6 聽力 part 4 13,718 KB 2012-5-9 下午 11:43:43
共 20 筆

參考文獻
No. 教材名稱 檔案大小 上傳時間
1 word note 0229 31 KB 2012-2-29 下午 08:09:44
2 word note 0307 27 KB 2012-3-7 下午 08:21:37
3 word note 0314 14 KB 2012-3-14 下午 08:19:39
4 word note 0321 11 KB 2012-3-21 下午 08:23:25
5 英式與澳洲口音相關網站 13 KB 2012-3-28 下午 08:14:20
6 Word note 0328 12 KB 2012-3-28 下午 08:15:05
7 word note 0411 (背單字的方法) 14 KB 2012-4-12 上午 11:10:44
8 補充:背單字的方法(網頁) 12 KB 2012-4-18 下午 05:01:00
9 word note 0425 14 KB 2012-4-25 下午 08:09:49
10 英語用法指南 28,415 KB 2012-4-25 下午 08:10:41
11 word note 0502 26 KB 2012-5-2 下午 08:08:13
12 多益單字 一般商務篇 88 KB 2012-5-2 下午 08:08:52
13 多益單字 日常生活篇 86 KB 2012-5-2 下午 08:09:13
14 多益單字 財務金融篇 110 KB 2012-5-2 下午 08:09:39
15 多益單字 辦公室篇 90 KB 2012-5-2 下午 08:10:03
16 word note 0509 12 KB 2012-5-9 下午 07:59:16
17 word note 0516 13 KB 2012-5-16 下午 08:06:02
18 449條:介系詞與動詞及形容詞的搭配 556 KB 2012-5-16 下午 10:33:51
19 449補充條目 53 KB 2012-5-16 下午 10:34:22
20 英語學習工具書與網路資源 1,190 KB 2012-5-16 下午 10:35:05
21 word note 0523 13 KB 2012-5-23 下午 08:12:30
22 word note 0530 23 KB 2012-5-30 下午 09:16:05
23 word note 0613 24 KB 2012-6-13 下午 08:41:48
共 23 筆

程式及影音輔助教材
No. 教材名稱 檔案大小 上傳時間
共 0 筆

其他資源連結
No. 教材名稱(連結) 上傳時間
共 0 筆